Aby moje wnuki żyły w lepszym kraju

Wpis

czwartek, 02 listopada 2017

Skład Krajowej Rady Sądownictwa - poprawka do Konstytucji RP nr 10

Opisana poniżej propozycja poprawki do Konstytucji RP nie jest najważniejsza,  dlatego nadałem jej numer 10.  Bieżące wydarzenia skłaniają mnie aby przedstawić ja teraz. 

Dwóch facetów w skrytości przed opinia publiczną,  "poza  trybem"  stanowienia prawa,    targuje się o kształt Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.   

Osobiście uważam, że nie ma żadnych przesłanek do zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym.  Co roku SN przedstawia  sprawozdanie z działalności .   W ostatnich latach SN był komplementowany przez wszystkie partie polityczne za sprawność działalności.  Jeżeli ktoś był niezadowolony z orzeczeń SN to dlatego, że były one sprzeczne z jego światopoglądem a nie dlatego ,że były sprzeczne z polskim prawem.   "Lepsze jest wrogiem dobrego"

W przypadku KRS można zastanowić się nad zmiana procedury wyboru członków KRS przez sędziów ale nie jest to sprawa kluczowa.   To co moim zdanie należy zrobić to  zmienić skład Rady, a to wymaga zmiany  Konstytucji RP.  Oto propozycje.

W KRS swoją reprezentację mają sędziowie, władza wykonawcza i administracja sądownicza  oraz pośrednio  obywatele poprzez sześciu parlamentarzystów. Nie mają swojej reprezentacji zawody/środowiska, które  dzień w dzień uczestniczą w procesach sądowych  tj. adwokaci, , prokuratorzy, radcy prawni.  Należy rozszerzyć skład KRS o ich reprezentantów. 

Po drugie,   władza wykonawcza jest reprezentowana w KRS bardzo skromnie.  Tylko jeden członek KRS -  Minister Sprawiedliwości  na 25 członków KRS to za mało.  Należy rozszerzyć reprezentację władzy wykonawczej  np. o przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów.

Po trzecie,  biorąc pod uwagę rolę jaką odgrywa Prezydent w procesie powoływania sędziów może lepiej aby miał dwóch przedstawicieli w KRS.

Po trzecie,  sześciu przedstawicieli obywateli tj. parlamentarzystów to za mało.  Proponuję zwiększyć reprezentację do 9 członków KRS.

Po czwarte,  trzeba łopatologicznie napisać kto kogo wybiera tzn.  sędziego - członka KRS wybierają sędziowie,  prokuratora - członka KRS wybierają prokuratorzy,.....

Po piąte,  należy  jednoznacznie zapisać, że kadencja wybieralnego członka KRS trwa 4 lata, za wyjątkiem parlamentarzystów - członków  KRS,  których kadencja kończy się wraz z końcem kadencji Parlamentu.  Obecny zapis jest niejednoznaczny.  

W ten sposób KRS zwiększyłby się z 25 do 33 osób.  Reprezentacja sędziów liczyłaby 17 osób (15 wybieranych sędziów plus prezesi SN  i  NSA) w stosunku do 16 członków reprezentujących pozostałe środowiska i instytucje.

Po uwzględnieniu  powyższych propozycji art. 187  Konstytucji RP miałby następujące brzmienie:

1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:

1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i jednej osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

2) dwóch osób powołanych  przez Prezydenta Rzeczypospolitej i jednej osoby powołanej przez Prezesa  Rady Ministrów,

3) piętnastu członków wybranych przez sędziów spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,

4) czterech  sześciu członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch trzech  członków wybranych przez Senat spośród senatorów,  

5) jednego członka wybranego przez adwokatów wybranego spośród adwokatów,

6) jednego członka wybranego przez prokuratorów wybranego spośród prokuratorów,

7) jednego członka wybranego przez radców prawnych wybranego spośród radców prawnych,

2. Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

3. Kadencja wybranych członków   członka Krajowej Rady Sądownictwa powołanego w drodze wyboru  trwa cztery lata.  Kadencja posła - członka Krajowej Rady Sądownictwa kończy się wraz z końcem kadencji Sejmu.  Kadencja senatora - członka Krajowej Rady Sądownictwa kończy się wraz z końcem kadencji Senatu.

4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.

 

Ps.    Bez zmiany ustawy i Konstytucji RP można poprawić jakość pracy KRS zwracając większą uwagę na to kogo Senat i Sejm  delegują do pracy w KRS. Troje z nich nie ma ani kwalifikacji, ani doświadczenia zawodowego aby zasiadać w tym gremium.  Następnych dwóch parlamentarzystów - członków KRS nie spełnia norm etycznych.  Pozostał  jeden który spełnia kryteria bycia członkiem KRS.   To są pośrednio przedstawiciela nas,  OBYWATELI. 

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
mazur.krzysztof
Czas publikacji:
czwartek, 02 listopada 2017 19:06

Polecane wpisy