Aby moje wnuki żyły w lepszym kraju

Wpis

poniedziałek, 20 listopada 2017

Trybunał Konstytucyjny - zmiana w Konstytucji RP nr 1

Przedstawiłem już kilka propozycji poprawek do Konstytucji RP,  ale najważniejszą prezentuję dopiero teraz.

Jeżeli po kolejnych wyborach w Sejmie powstanie demokratyczna większość to pierwsza poprawka do Konstytucji RP powinna dotyczyć  Trybunału Konstytucyjnego.  Jest to sprawa fundamentalna dla funkcjonowania państwa  i dla   przywrócenia normalności  po zakończeniu rządów  PiSo-komuny. 

Do obecnego kryzysu wokół TK  doszło  ponieważ wadliwy jest sposób wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 

Po pierwsze, sędziów TK nie powinien  wybierać Sejm lecz Prezydent RP.  Trybunał  głównie orzeka w sprawie zgodności ustaw z Konstytucją RP.  Ustawy to są "występki"  Sejmu i Senatu.  Obecna zasada wyboru  sędziego TK przez posłów to tak jakby przestępca w sądzie powszechnym miał prawo wybierać sobie sędziego.   Dlatego proponuję aby sędziego TK powoływał Prezydent RP -  tak samo jak innych sędziów - spośród kandydatów przedstawionych przez gremia  mające kompetencje do oceny czy dana osoba  "wyróżnia się wiedzą prawniczą" .    Sejm miałby prawo większością 2/3 głosów zablokować powołanie wybranego  przez Prezydenta kandydata o ile po przesłuchaniach przez komisję sejmową uważałby, że dana osoba nie powinna zostać sędzią TK. 

Po drugie,  momenty wyborów  sędziów powinny być rozłożone równomiernie w czasie.  Gdyby na jesieni 2015 roku wybierano jednego sędziego a nie pięciu  nie byłoby całej tej awantury.  W przedstawionej poprawce  określono,  że kadencja nowo wybranego sędziego może się rozpocząć nie wcześniej niż 12 miesięcy po rozpoczęciu kadencji poprzednio wybranego sędziego. 

Po trzecie,  nie ma potrzeby aby TK liczył 15 sędziów wybieranych na 9-letnie kadencje,  co oznacza że rośnie nam liczba sędziów-emerytów wysoko opłacanych przez podatników.  Skoro w Sądzie Najwyższym St. Zjed.  jest 9 sędziów,  w polskim  TK  wystarczy 11 sędziów wybieranych na 11-letnie kadencje. 

Po czwarte,  jak proponowałem  w czwartej poprawce do Konstytucji RP    procedura wyboru sędziego TK powinna być określona w ustawie a nie w Regulaminie Sejmu. 

Po wprowadzeniu powyższych zmian art. 198 i 201 Konstytucji RP miałby następujące brzmienie:

"Art. 194.

1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15  11 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9  powoływanych indywidualnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 11 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą,  przedstawionych Prezydentowi przez gremia prawnicze określone w ustawie.  Przedstawione osoby wyróżniają się wiedzą prawniczą.

2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje sędziego Trybunału Konstytucyjnego  po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmu.  

3. Kadencja nowo powołanego  sędziego Trybunału Konstytucyjnego może najwcześniej rozpocząć się  12 miesięcy po rozpoczęciu kadencji poprzednio powołanego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

4. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny.

5. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

 

Art. 201.

Organizację Trybunału Stanu, tryb postępowania przed Trybunałem oraz procedurę wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  określa ustawa. "

 

Drugim zagadnieniem jest uporządkowanie składu Trybunału Konstytucyjnego, co wymaga wprowadzeniu kilku artykułów w ostatnim rozdziale Konstytucji RP tj.  w "Przepisach przejściowych i końcowych".

Po pierwsze, należy uznać że uchwały   Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego   są pozbawione mocy prawnej.    Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sejmu,  zasadą dyskontynuacji,  faktem że w momencie przyjmowania tych uchwał kadencje trzech sędziów TK już trwały,   Sejm nie miał praw przyjąć tych uchwał.    Potrzeba umieszczenia takiego  zapisu w przepisach końcowych Konstytucji RP wynika z faktu,  że mamy w polskim systemie prawnym lukę i nie ma niezależnego organu,  który mógłby orzec o łamaniu prawa/procedur przez Sejm RP. 

Po drugie, wprowadzenie  ww. poprawki powoduje konieczność uznania za pozbawione mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru pięciu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.  Jest to stanowiska bardziej radykalne niż przedstawione w orzeczeniu TK z dnia 3.XII.2015 roku, ale TK orzekał o zgodności ustawy o TK z dnia 25 czerwca 2015 r.  z Konstytucją RP a nie zajmował się  grudniowymi uchwałami Sejmu.

Po trzecie,  konieczne jest stwierdzenie, że wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego  wydane przez składy sędziowskie,   w których zasiadali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego,   lub ich następcy,  wybrani  2 grudnia 2015 roku  są pozbawione mocy prawnej.   Oznacza to konieczność ponownego rozpatrzenia tych spraw przez TK. 

 

Proponowane poprawki przybrałyby następującą  formę w rozdziale XIII - "Przepisy przejściowe i końcowe": 

" Art. 244.

1.  Pięć uchwał  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego opublikowane  w Monitorze Polskim z 26 listopada 2015 r. poz. 1131, 1132, 1133, 1134, 1135,     są pozbawione mocy prawnej.  

2.  Pięć uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Monitorze Polskim z 26 listopada 2015 r. poz. 1182,  1183,  1184,  1185, 1186,   są pozbawione mocy prawnej.

3.   Wyroki Trybunału Konstytucyjnego wydane przez składy sędziowskie,  w których zasiadali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego,   lub ich następcy,  wybrani uchwałami,  o których mowa w ust. 2.  są pozbawione mocy prawnej."

 

Jeżeli nie będzie w Sejmie większości konstytucyjnej chcącej wprowadzić niniejszą lub podobną zmianę w Konstytucji RP,  to sanacja Trybunału Konstytucyjnego - a właściwie przywrócenie stanu zbliżonego do poprzedniego - może być dokonana za pomocą uchwał i ustaw.  Procedurę wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  opisano tutaj.Odwołanie sędziów wybranych w dniu 2 grudnia 2015 roku można dokonać w trybie uchwał Sejmu  ale nie jest to dobry sposób gdyż oznacza kontynuowania praktyki "falandyzacji" prawa zaczętej przez PiS.

A poza tym sądzę, że dziennikarze muszą wziąć się do rzetelnej  pracy.

 

 

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
mazur.krzysztof
Czas publikacji:
poniedziałek, 20 listopada 2017 22:00

Polecane wpisy