Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • czwartek, 15 grudnia 2011
  • Warunki przyj璚ia waluty EURO

   Formalne wymagania wprowadzenia waluty EURO tzw. kryteria konwergencji lub kryteria z Maastricht s znane (w drugiej cz窷ci wpisu przypomniano poszczeg鏊ne kryteria). W 2011 roku Polska nie spe軟ia wi瘯szo軼i z nich.

   Spe軟ienie kryteri闚 z Maastricht pozwala przyj望 walut EURO, ale nie gwarantuje, 瞠 po wst徙ieniu do strefy EURO gospodarka b璠zie dobrze funkcjonowa. Aby dobrze funkcjonowa w obszarze wsp鏊nej waluty gospodarka musi mie d逝goterminow zdolno嗆 do poprawy produktywno軼i w tempie analogicznym jak w wiod帷ych gospodarkach strefy oraz mie zdolno軼i innowacyjne. Przyj璚ie wsp鏊nej waluty eliminuje dewaluacj jako czynnik, kt鏎y mog kr鏒koterminowo poprawia konkurencyjno嗆 gospodarki w uj璚iu nominalnym Po przyj璚iu wsp鏊nej waluty wszelkie dostosowania b璠 musia造 przebiega w sferze realnej.

   Kryteria z Maastricht dotycz帷e inflacji, kursu walutowego po鈔ednio sprawdzaj zdolno嗆 gospodarki do utrzymania produktywno軼i na konkurencyjnym poziomie, ale badanie formalnych warunk闚 konwergencji obejmuje bardzo kr鏒ki okres. Pytanie czy polska gospodarka jest w stanie w perspektywie kilkunastu lat poprawia produktywno嗆 i innowacyjno嗆? Dzisiaj odpowied brzmi NIE.

   Po pierwsze, rynek pracy nie jest dostatecznie elastyczny. Istniej bariery w dostosowaniu czasu pracy do potrzeb pracodawcy oraz bariery w rozwi您ywani stosunku pracy. W 2011 roku przestanie dzia豉 ustawa o 豉godzeniu skutk闚 kryzysu, kt鏎a pozwala豉 regulowa pracodawcy czas pracy w zale積o軼i od popytu na zatrudnienie. Trzeba rozwi您ania tej ustawy na sta貫 przenie嗆 do prawa pracy. Nale篡 uelastyczni warunki rozwi您ywania um闚 pracy na czas nieokre郵ony. Brak mieszka do wynaj璚iach po niskich cenach ogranicza przemieszczenie si造 roboczej pomi璠zy regionami. Najgorzej jest w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowanie si, zmiany zawodu. Dzia豉lno嗆 Funduszu Pracy w tym zakresie zosta豉 ograniczona. Kulturowo r闚nie nie jeste鄉y elastyczni aby zaakceptowa fakt, 瞠 w ci庵u 篡cia pracujemy w kilku zawodach.

   Po drugie, gospodarka polska ma za nisk stop oszcz璠no軼i, w zwi您ku z czym zbyt ma豉 ilo嗆 鈔odk闚 mo瞠 by przekazana na inwestycje. Obecnie dzi瘯i dotacj z UE , problem nie jest widoczny, ale za 7 lat ilo嗆 subwencji z UE spadnie . Patrz przypadek Portugalii, Hiszpanii, Irlandii. Dodatkowo, doch鏚 narodowy generowany przez kapita jest cz窷ciowo transferowany przez w豉軼icieli za granic, a w przypadku sp馧ek pa雟twowych pobierany jest przez bud瞠t na bie膨c konsumpcj. Brak jest dostatecznej ilo軼i krajowego kapita逝 o du瞠j warto軼i (du瞠j koncentracji), kt鏎y generuje dochody, przeznaczane na kolejne inwestycje. Rozdrobnienie w豉sno軼i kapita造 powoduje, 瞠 dochody przeze generowane w warunkach recesji przeznaczane b璠 w wi瘯szej cz窷ci na konsumpcj.

   Po trzecie, innowacyjno嗆 gospodarki os豉bia spos鏏 w jaki dzia豉j instytucje badawcze i naukowe, z kt鏎ych wi瘯szo嗆 jest pa雟twowa. Brak zainteresowania prac na rzecz przemys逝 i brak umiej皻no軼i menad瞠rskich jak zarz康za wynalazkami i ich wdro瞠niami. Niskie 鈔odki przeznaczane na B&R przez pa雟two i przez sektor prywatny. Brak u krajowych w豉軼icieli kapita逝, kt鏎y m鏬豚y by przeznaczony na innowacje, na B&R i na wdro瞠nia innowacji. Jerry Engel w wyk豉dzie wyg這szonym dla m這dych przedsi瑿iorc闚 w centrum Intela w San Francisco w czasie konkursu Intel Global Chellange powiedzia:

   Tworzy innowacje to znaczy traci pieni康ze po to, 瞠by w bli瞠j nieokre郵onej przysz這軼i odrabia straty, a jeszcze p騧niej zarabia. To wymaga pozytywnego sposobu my郵enia i wytrwa這軼i. Wielu z was za這篡 firmy, wielu z was b璠zie pracowa這 nad 鈍ietnymi innowacyjnymi, i wielu z was zbankrutuje. Nie traktujcie bankructwa jak pora磬i, bo to nie jest pora磬a.”

   Decyduj帷 si na przyst徙ienie do wsp鏊nej waluty i chc帷 odnie嗆 sukces Polska rozwi您a te trzy problemy: poprawi elastyczno嗆 rynku pracy, zwi瘯szy zdolno嗆 do finansowania inwestycji ze 鈔odk闚 krajowych, poprawi innowacyjno嗆 gospodarki.

   Jest jeszcze jedno kryterium, kt鏎e musi spe軟i strefa EURO, a w豉軼iwie EBC , aby Polska mog豉 bezpiecznie przyst徙i do obszaru wsp鏊nej waluty. EBC musi powr鏂i do najlepszych praktyk Deutsche Bundesbank , a nie pod捫a drog FED. Zaprzesta drukowania pieni康ze aby zmniejszy koszty finansowanie deficytu pa雟tw cz這nkowskich. Utrzymywa kr鏒koterminowe stopy procentowe powy瞠j inflacji. Utrzyma swoja niezale積o嗆 od polityk闚. Dlaczego mamy zamienia dobry NBP na kiepski EBC.

   Kryteria z Maastricht

   Inflacja - poziominflacjidanego pa雟twa w ci庵u roku poprzedzaj帷ego badanie nie mo瞠 przekracza 1,5 pkt. procentowego inflacji trzech pa雟twUnii Europejskiejo najbardziej stabilnym poziomie cen. Inflacj t mierzy si wska幡ikiemHICP (ang.Harmonised Index of Consumer Prices), nie zaCPI. Polska spe軟ia to kryterium.

   Sytuacja fiskalna - pa雟two cz這nkowskie nie mo瞠 by obj皻eprocedur nadmiernego deficytu(EDP), kt鏎a zwi您ana jest z przekroczeniem wska幡ik闚 odnosz帷ych si do sektora instytucji rz康owych i samorz康owych (ang.general government). Wska幡iki te wynosz 3%PKBw odniesieniu do deficytu oraz 60% PKB w odniesieniu do zad逝瞠nia. Polska jest obj皻a procedur EDP.

   Kurs walutowy - pa雟twa cz這nkowskie zobowi您ane s do uczestnictwa weuropejskim mechanizmie kursowymprzez minimum dwa lata, bez powa積ych napi耩. Ocena pomy郵no軼i pozostawania w mechanizmie wydawana jest przezEuropejski Bank Centralny. W okresie przebywania w ERM II zakazana jest samowolnadewaluacjawalutykrajowej wzgl璠emeuro. Obecnie maksymalne dopuszczalne pasmo waha kursowych wynosi +/- 15% odchylenia wzgl璠em wyznaczonego kursu centralnego. Polska nie uczestniczy w ERM II.

   Stopy procentowe - w ci庵u roku przed badaniem 鈔ednia nominalna d逝goterminowa stopa procentowa nie mo瞠 przekracza stopy procentowej pa雟tw referencyjnych o wi璚ej ni 2 pkt. procentowe. Przy ocenie brane s pod uwagobligacje skarbowe. Przy ocenie jego wype軟ienia brane s te same trzy pa雟twa, co przy kryterium inflacyjny. Polska nie spe軟ia tego kryterium.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Warunki przyj璚ia waluty EURO”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 15 grudnia 2011 02:33
 • niedziela, 11 grudnia 2011
  • Jak rozwi您a tzw. kryzys strefy Euro?

   Nie panikowa. Nie straszy ludzi: Eurogedonem, szczytem ostatniej szansy, recesj, rozpadem Unii itp. Jutro krowa mojej cioci da mleko, niezale積ie od tego co rynki finansowe zrobi. Recesje by造 i b璠, spowolnienia wzrostu gospodarczego b璠 cz窷ciej. Da si je prze篡, cho czasami jest bardzo ci篹ko. Gospodarki i spo貫cze雟twa z nich wychodz.

   U篡wa w豉軼iwego j瞛yka do opisu zjawisk. Filozofia analityczna sformu這wa豉 twierdzenie m闚i帷e, 瞠: „J瞛yk jest matryc, kt鏎a kszta速uje nasze postrzeganie 鈍iata” B喚dne, nieprecyzyjne nazywanie fakt闚 powoduje, 瞠 fa連zywie opisujemy rzeczywisto嗆. Nie ma kryzysy strefy Euro. Gospodarka strefy Euro jako ca這嗆 ma si dobrze, waluta EURO r闚nie. Jest kryzys systemu finans闚 publicznych kilku pa雟tw UE . I na rozwi您aniu problem闚 fiskalnych Grecji, Portugali, Irlandii, W這ch, Hiszpanii, Belgii trzeba si skoncentrowa, a nie gada o rozpadzie Unii, Unii kilku pr璠ko軼i, dominacji Niemiec itp.

   Wdra瘸 programy naprawcze. W pierwsze kolejno軼i poszczeg鏊ne pa雟twa samodzielnie powinny opracowa i realizowa programy naprawcze, maj帷e na celu zmniejszenie deficytu, d逝gu publicznego. Je郵i mimo to nie odzyskaj wiarygodno軼i rynk闚 finansowych i utraca p造nno嗆 finansow, to MFW a nie EBC jest w豉軼iw instytucj do pomocy w rozwi您ywania ich problem闚. Bankrutuj帷e kraje musz ograniczy swoj dum i podda si kurateli MFW. EFSF mo瞠 wspomaga finansowo MFW. 畝dne biurokratyczne „trojki” jak w przypadku Grecji nie s potrzebne.

   Dla pa雟tw realizuj帷ych programy stabilizacyjne pod nadzorem MFW opracowa zasady restrukturyzacji d逝g闚 przez wierzycieli. Albo w formie umorzenia ich cz窷ci , albo w formie zamiany na nowe d逝goterminowe obligacje o niskim oprocentowaniu.

   Wdro篡 ustalenia szczytu z 8-9 grudnia br. dotycz帷e dopuszczalnych limit闚 wielko軼i deficytu i d逝gu publicznego. Przyj望 zasad, 瞠 kraje, kt鏎e przekraczaj limit d逝gu publicznego musz co roku zmniejsza go o X procent.

   Doprecyzowa co to jest unia fiskalna kraj闚 UE.

   Nie zg豉sza i nie dyskutowa nad g逝pimi propozycjami w stylu: finansowania deficyt闚 bud瞠towych poszczeg鏊nych kraj闚 przez EBC, emisji euro obligacji.

   Opracowa podstawy prawne i mechanizm wyj軼ia pa雟twa ze strefy Euro bez konieczno軼i opuszczenia UE. Nie jest to preferowane rozwi您anie ale powinno dopuszczalne.

   Zwi瘯szy bud瞠t UE, poprzez zwi瘯szenie sk豉dki pa雟tw cz這nkowskich. Zwi瘯szy transfery finansowe mi璠zy regionami w Europie, z bogatych do biedniejszych, zgodnie z tym, co od dawna podpowiadaj ekonomi軼i, g堯wnie ameryka雟cy. To wymaga rewizji celowo軼i i skuteczno軼i dotychczasowej polityki wydatk闚 UE. O tym nikt z polityk闚 dzisiaj nie m闚i. Wr璚z przeciwnie d捫y si do zmniejszenia bud瞠tu Unii.

   Przyj望 do wiadomo軼i, 瞠 europejczycy albo b璠 pracowa wydajniej lub wi璚ej za dotychczasowe wynagrodzenie, zwi瘯sz swoja innowacyjno嗆 (wymy郵 maszyn parow XXI wieku) albo musz obni篡 sw鎩 standard 篡cia. Tego nikt nie m闚i.

   Rozpocz望 naprawy instytucji UE, aby dzia豉造 skutecznej, sprawniej, efektywniej. Ale to ju temat na oddzielny wpis.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 11 grudnia 2011 23:32
 • czwartek, 08 grudnia 2011
  • Jak zniszczy EURO i Europejski Bank Centralny?

   如. Andrzej Lepper uwa瘸, 瞠 NBP powinien by 廝鏚貫m finansowania wydatk闚 bud瞠towych. Jego pogl康y staj si coraz bardziej popularne w鈔鏚 polityk闚, ekonomist闚, publicyst闚. R闚nie polski rz康u uwa瘸, 瞠 Europejski Bank Centralny powinien dosta uprawnienia do nieograniczonego skupowania obligacji pa雟tw strefy euro. W praktyce oznacza to mo磧iwo嗆 dodrukowywania EURO, tak jak robi to banki centralne w USA i Wielkiej Brytanii. Ma to pozwoli przetrzyma rynkowe k這poty ze sprzeda膨 obligacji i doprowadzi do obni瞠nia rentowno軼i obligacji pa雟twowych np. W這ch, co umo磧iwi temu pa雟twu obs逝gd逝gu po ni窺zych kosztach.

   Kilka uwag na powa積ie:

    • Dodruk pieni康za pobudza popyt. W bardzo szczeg鏊nym przypadku inflacja mo瞠 nie wzrosn望. Je瞠li pocz徠kowy impuls popytowy uruchomi mechanizm mno積ikowy i spowoduje trwa造 wzrost aktywno軼i gospodarczej w takiej skali, 瞠 wzrost popytu na pieni康z zr闚nowa篡 przyrost jego poda篡 z dodruku. Tak jest niezmiernie rzadko, zazwyczaj cen za dodruk pieni康za b璠zie wy窺za inflacja a potem dewaluacja waluty.
    • Stany Zjednoczone drukuj pieni康ze eksportuj帷 inflacj do innych kraj闚, poniewa dolar jest walut rozliczeniow na wielu rynkach (na przyk豉d wzrost cen ropy naftowej). Pozycja dolara „podtrzymywana” jest przez si喚 armii ameryka雟kiej, kt鏎ej Europa nie ma.
    • Bank Anglii podobnie jak FED drukuje funty w celu podtrzymania popytu ale za cen s豉bni璚ia funta w stosunku do innych walut. Jeszcze kilka lat takiej polityki i jeden funt b璠zie wart jedno euro.
    • Dlaczego tak wielu nalega na „druk” EURO przez EBC? Politycy z lenistwa, wygodnictwa i kr鏒koterminowego my郵enia. Ekonomi軼i reprezentuj帷y rynki finansowe zapobiegaj spadkowi cen aktyw闚, kt鏎e posiadaj instytucje finansowe. Druk pieni康za spowoduje za wzrost indeks闚 gie責owych, wzrost cen obligacji. Dziennikarze z niewiedzy, jak tuby powtarzaj to co us造sz.

   Kilka analogii dla 豉twiejszego zrozumienia problemu:

    • Jakie by這by stanowisko polityk闚, ekonomist闚 gdyby 膨dano aby NBP udzieli kredytu lub kupi obligacje miasta np. Krakowa (lub innego nadmiernie zad逝穎nego samorz康u), oczywi軼ie po niskich stopach procentowych, z tego powodu, 瞠 banki 膨daj wysokiego oprocentowana od miasta. Czy takie post瘼owanie zyska這by akceptacj, czy te oczekiwa這by od np. Krakowa redukcji wydatk闚, zwi瘯szenia op豉t za us逝gi komunalne itd.
    • Skupowanie przez EBC obligacji skarbowych w celu zapewnienia finansowania deficytu bud瞠tu pa雟twa jest niczym innym jak psuciem pieni康za, r闚nowa積ym niecnym praktykom monarch闚, kt鏎zy w z這tych monetach

   Co robi? Po pierwsze, to co rekomenduje Pani Kanclerz Merkel. Po drugie, to co od dawna podpowiadaj ekonomi軼i, g堯wnie ameryka雟cy, zwi瘯szy transfery finansowe mi璠zy regionami w Europie, z bogatych do biedniejszych. To wymaga zwi瘯szenia bud瞠tu UE, rewizji celowo軼i i skuteczno軼i dotychczasowej polityki wydatk闚 UE. O tym nikt z polityk闚 dzisiaj nie m闚i. Wr璚z przeciwnie d捫y si do zmniejszenia bud瞠tu Unii. Po trzecie, przyj望 do wiadomo軼i, 瞠 europejczycy albo b璠 pracowa wydajniej lub wi璚ej za dotychczasowe wynagrodzenie, zwi瘯sz swoja innowacyjno嗆 albo musz obni篡 sw鎩 standard 篡cia. Tego te nikt nie m闚i.

   Tym, kt鏎zy uwa瘸j, 瞠 EBC powinien drukowa pieni康ze i dzia豉 zgodnie z prawem Kopernika, kt鏎e m闚i 瞠 z造 pieni康z wypiera dobry rekomenduj przeczyta ksi捫k J.K. Galbraitha „Pieni康z pochodzenie i losy”, a nast瘼nie dobry podr璚znik makroekonomii dla student闚 pierwszego roku.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 08 grudnia 2011 22:40
 • poniedzia貫k, 05 grudnia 2011
  • Ewolucja pogl康闚 na Uni Europejsk

   Tradycyjny polski pogl康 na rol Unii Europejskiej najlepiej prezentuje pierwszy z priorytet闚 programu wyborczego PO: „Wynegocjujemy ponad 300 mld z這tych w bud瞠cie UE na lata 2014–2020 na nasz programinteligentnego rozwoju, kt鏎y wesprzemy kolejnymi 100 mld z這tych 鈔odk闚 w豉snych”. Od kilkunastu lat politycy, eksperci i dziennikarze, a w 郵ad za nimi wi瘯szo嗆 obywateli, postrzegaj Uni Europejsk jako „dojn krow” z pieni璠zmi. UE ma nas wspomaga finansowo oraz wspiera nasze aspiracje w polityce wschodniej. Pierwsze miesi帷e polskiej prezydencji przeciek造 nam przez palce. W rozwi您ywaniu g堯wnego problemu Unii, jakim jest kryzys finans闚 publicznych kilku kraj闚, Polska nie uczestniczy. Nie wykorzystano te polskiej prezydencji do budowy w spo貫cze雟twie konsensusu jakiej Unii chcemy, i jak chcemy w niej funkcjonowa.

   Etap drugi zapocz徠kowa 28 listopada br. Minister Spraw Zagranicznych Rados豉w Sikorski swoim wyk豉dem w Berlinie. Minister odchodzi od dotychczasowej tradycyjnej linii, przedstawia kilka propozycji dotycz帷ych kierunk闚 rozwoju Unii. Za spraw piln Minister uzna rozwi您anie obecnego kryzysu i ocalenie strefy EURO. Za wa積e Minister uzna kilka kwestii, m.in. zmian traktatu lizbo雟kiego w celu zwi瘯szenia skuteczno軼i dzia豉nia Unii, wzmocnienie roli Komisji Europejskiej, zmniejszenie liczby komisarzy, wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego w kontroli nad dzia豉niami instytucji unijnych, w陰czenia obywateli w projekt europejski, zachowanie sp鎩no軼i pomi璠zy strefa Euro a ca陰 Uni itd. Pe貫n tekst wyst徙ienia: Polska a przysz這嗆 Unii Europejskiej. Nale篡 mie nadziej, 瞠 politycy, eksperci i dziennikarze dor闚naj Ministrowi i b璠 kontynuowa rzeczow dyskusj na temat ewolucji Unii. Zw豉szcza dziennikarze, bo to oni wyznaczaj poziom tej debaty w sferze publicznej.

   Trzeci etap ewolucjinaszego stosunku do Unii jest przed nami. Polega on b璠zie na aktywnym, stanowczym forsowaniu naszej koncepcji zmian w Unii.A co za tym idzie gotowo軼i do wy這瞠nia pieni璠zy do wsp鏊nej unijnej kasy.„Dzisiaj” Minister wyg這si wyk豉d i zaapelowa do Niemiec aby rozwi您a造 problem Unii. W trzecim etapie ewolucji powinna pa嗆 konkretna deklaracja np. jak kwot pieni璠zy Polska przeka瞠 do EFSF i jaka naszym zdaniem powinna by procedura naprawy finans闚 bankrutuj帷ych pa雟tw. Ekonomi軼i zwracaj uwag, 瞠 wprowadzenie wsp鏊nej europejskiej waluty wymaga zwi瘯szenia transfer闚 finansowych mi璠zy regionami w celu wyr闚nywania r騜nic. Kolejne wyzwanie to zaj璚ie stanowiska w tej sprawie, czyli jaki wzrost sk豉dki do bud瞠tu Unii jeste鄉y gotowi zaakceptowa i na co te dodatkowe pieni康ze powinny by przeznaczone.

   Informacja o nowych wpisach na Twitterze i Facebooku

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 05 grudnia 2011 14:11

Tagi

Kana informacyjny