Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • wtorek, 20 marca 2012
  • Finansowanie zwi您k闚 wyznaniowych

   Czy chcemy aby ko軼io造 i zwi您ki wyznaniowe by豉 finansowane z bud瞠tu pa雟twa, czy te uwa瘸my, 瞠 dzia豉lno嗆 powinny opiera si na dobrowolnych datkach wiernych?

   Propozycja Ministra Boniego dotycz帷a mo磧iwo軼i przekazywania przez obywateli 0,3 proc podatku PIT na rzecz zwi您k闚 wyznaniowych b璠zie ju czwart ulg w podatku PIT, kt鏎 mo瞠my wykorzysta na rzecz Ko軼io豉 lub instytucji z nim powi您anych. Dla przypomnienia obecne istniej帷e ulgi:
   1. przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji po篡tku publicznego np.
   Caritas,
   2. darowizna na cele kultu religijnego odliczana od dochodu do opodatkowania,
   limit maksymalnie 6 proc dochodu do opodatkowania,
   3. darowizna na ko軼ieln dzia豉lno嗆 charytatywno-opieku鎍z odliczana od
   dochodu do opodatkowania, bez limituIle pieni璠zy przeka瞠 obywatel w ramach 0,3 proc. PIT?

   Osoba ze 鈔ednim wynagrodzeniem (3400 z) przeka瞠 rocznie 8,44 z podatku PIT, co w przeliczeniu na tydzie wynosi 16 gr. Czyli zwi瘯szaj帷 o 16 gr coniedzielny datek na tac r闚nowa篡 wp造wy finansowe nowej propozycji. Emeryt ze 鈔edni emerytur (1795 z) przeka瞠 rocznie 4,96 z tj. 10 gr tygodniowo (wi璚ej w tabeli). Osoba z miesi璚znym dochodem 8500 z (2,5-krotno軼 przeci皻nego wynagrodzenia przeka瞠 rocznie 24,68 z podatku PIT, co w przeliczeniu na tydzie wynosi 47 gr.

   Dla por闚nania, korzystaj帷 z obecnej ulgi i przekazuj帷 darowizn na cele kultu religijnego w maksymalnej wysoko軼i 6 proc. dochodu do opodatkowania, osoba ze 鈔ednim wynagrodzeniem mo瞠 przekaza 2032 z , co zmniejszy jej podatek PIT o 366 z, a emeryt ze 鈔ednia emerytur mo瞠 przekaza 1292 z, co zmniejszy jego podatek PIT o 233 z. Wykorzystuj帷 obecne ulgi, mo瞠my przekaza na rzecz zwi您k闚 wyznaniowych wiele pieni璠zy, nie potrzeba nowych ulg. Przyda豉by si analiza w jakim stopniu obywatele korzystali z tych mo磧iwo軼i wspierania zwi您k闚 wyznaniowych , albo dlaczego tak ma這 korzystaj.

   Niekt鏎zy prawnicy mog kwestionowa zgodno嗆 proponowanego rozwi您ania z art. 25 Konstytucji RP, tak jak w przesz這軼i kwestionowano przekazanie dotacji z bud瞠tu pa雟twa na budow 安i徠yni Opatrzno軼i. Art. 25 stanowi:

   1. Ko軼io造 i inne zwi您ki wyznaniowe s r闚nouprawnione.

   2. W豉dze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowuj bezstronno嗆 w sprawach

   przekona religijnych, 鈍iatopogl康owych i filozoficznych, zapewniaj帷

   swobod ich wyra瘸nia w 篡ciu publicznym.

   3. Stosunki mi璠zy pa雟twem a ko軼io豉mi i innymi zwi您kami wyznaniowymi s

   kszta速owane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezale積o軼i

   ka盥ego w swoim zakresie, jak r闚nie wsp馧dzia豉nia dla dobra cz這wieka

   i dobra wsp鏊nego.

   4. Stosunki mi璠zy Rzecz徙ospolit Polsk a Ko軼io貫m Katolickim okre郵aj

   umowa mi璠zynarodowa zawarta ze Stolic Apostolsk i ustawy.

   5. Stosunki mi璠zy Rzecz徙ospolit Polsk a innymi ko軼io豉mi oraz zwi您kami

   wyznaniowymi okre郵aj ustawy uchwalone na podstawie um闚 zawartych

   przez Rad Ministr闚 z ich w豉軼iwymi przedstawicielami.

   Konstytucja RP nie zabrania finansowania ko軼io堯w ze 鈔odk闚 publicznych. Dopuszcza kszta速owanie stosunk闚 z ko軼io豉mi i zwi您kami wyznaniowymi w formie ustaw uchwalanych na podstawie um闚 zawartych przez Rad Ministr闚 z ich w豉軼iwymi przedstawicielami a w przypadku Ko軼io豉 Katolickiego na podstawie Konkordatu . Jednak zapis ust. 2 mo瞠 by interpretowany w taki spos鏏, 瞠 nie wszystkie rodzaje dzia豉lno軼i ko軼io堯w mog by finansowane z pieni璠zy publicznych, w tym m.in. z przekazania 0,3 proc podatku PIT. Pieni康ze z PIT mog造by by przeznaczane finansowanie ochrony zabytk闚, dzia豉lno嗆 charytatywno-opieku鎍z, ale nie mog造by by przeznaczane na finansowanie emerytur misjonarzy i ksi篹y, budow nowych ko軼io堯w. Nowa ulga podatkowa mog豉by by przeznaczona na te cele, kt鏎e obywatele mog wspiera w ramach istniej帷ych ju ulg podatkowych.

   Finansowanie organizacji po篡tki publicznego w formie 1 proc. odpis闚 z podatku PIT nie mo瞠 by wykorzystywane jako argument do wprowadzenia analogicznego rozwi您ania dla finansowania ko軼io堯w i zwi您k闚 wyznaniowych. Organizacje po篡tku publicznego realizuj lub wspomagaj realizacj zada za kt鏎e odpowiada pa雟two. Przekazanie cz窷ci dochod闚 bud瞠tu pa雟twa ma pewne uzasadnienie. Ko軼io造 i zwi您ki wyznaniowe tworz organizacje po篡tku publicznego i korzystaj z tej formy finansowania.

   Wprowadzenie finansowania ko軼io堯w i zwi您k闚 wyznaniowych w formie 0,3 proc. odpis闚 z podatku PIT , mo瞠 mie nast瘼uj帷e skutki:

   1. spadn datki na tac i op豉ty za pos逝gi ko軼ielne. Cz窷 obywateli mo瞠 my郵e w nast瘼uj帷y spos鏏: skoro przekaza貫m pieni康ze z PIT to mog dawa mniej na tac lub skoro przekazywa貫m przez ostatnie X lat cz窷 podatku PIT na ko軼i馧 to nie musz p豉ci du穎 za chrzest dziecka,

   2. zwi瘯szy si liczba os鏏 (szczeg鏊nie w鈔鏚 emeryt闚) przekazuj帷ych 1 proc. podatku PIT na organizacj po篡tku publicznego, szczeg鏊nie organizacje prowadzone przez ko軼io造 i zwi您ki wyznaniowe,

   3 pogorszy si sytuacja finansowa ma造ch zwi您k闚 wyznaniowych.

   Dyskusja spo貫czna nad propozycj Ministra Boniego by豉by bardziej rzeczowa gdyby Rz康 przedstawi informacj o dotychczasowej skali wsparcia finansowego ze 鈔odk闚 publicznych dla ko軼io堯w i zwi您k闚 wyznaniowych (wydatki na nauk religii w szko豉ch, w tym na wynagrodzenia dla duchownych, dotacje na konserwacj zabytk闚, zmniejszenie wp造w闚 podatkowych w podatku PIT i CIT z tytu逝 darowizn na rzecz zwi您k闚 wyznaniowych, zmniejszenia z wp造w闚 w podatku VAT, ce z tytu逝 ulg, itd.).

   W lutym br. Katolicka Agencja Informacyjna przedstawi豉 raport „Finanse Ko軼io豉 Katolickiego w Polsce”Z raportu wynika, 瞠 w finansach Ko軼io豉 Katolickiego panuje chaos i wymagaj uporz康kowania (w tym zasady ewidencji dochod闚 i wydatk闚). Ocen wiarygodno軼i przedstawionych w nim danych i dobranych przyk豉d闚 pozostawiam czytelnikom.

   Wprowadzenie zasady przekazywania pieni璠zy bud瞠towych do zwi您k闚 wyznaniowych spowoduje konieczno嗆 przedstawiania przez te organizacje sprawozda finansowych. Tylko te zwi您ki wyznaniowe , kt鏎ych sprawozdania finansowe zostan pozytywnie zweryfikowane maja prawo korzysta z finansowania w formie 0,3 proc. odpis闚 z podatku PIT. Zakres i forma sprawozda do ustalenia, ale minimalny wym鏬 to przedstawienie sprawozda finansowych z wykorzystania 鈔odk闚 publicznych otrzymanym w roku poprzedzaj帷ym rok podatkowy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Finansowanie zwi您k闚 wyznaniowych”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 20 marca 2012 13:20
 • pi徠ek, 16 marca 2012
  • Podwy窺zenie wieku emerytalnego – rozwi您anie kompromisowe

   Termin „przej軼ie na emerytur”, w przesz這軼i mia jednoznaczne znaczenie, oznacza zako鎍zenie pracy zawodowej i rozpocz璚ie pobierania 鈍iadczenia emerytalnego. W zreformowanym systemie termin „wiek emerytalny” powinien oznacza :

   1. prawo do otrzymywania emerytury w wysoko軼i, nie mniejszej ni ustawowo okre郵one minimalne 鈍iadczenie emerytalne, niezale積ie od wielko軼i zgromadzonego kapita逝 emerytalnego,

   2. prawo pracodawcy do rozwi您ania umowy o prac .

   W zreformowanym systemie emerytalnym, nie ma potrzeby 軼is貫go okre郵ania wieku, w kt鏎ym obywatel ma prawo do rozpocz璚ia pobierania emerytury. Mo磧iwa jest w tym zakresie elastyczno嗆. Mo磧iwe jest rozpocz璚ie pobierania emerytury przez osoby, kt鏎e nie osi庵n窸y ustawowego wieku emerytalnego. Konieczne jest okre郵enie warunk闚 jakie powinny by spe軟ione aby obywatel m鏬 rozpocz望 pobieranie emerytury przed osi庵ni璚iem ustawowego wieku emerytalnego.

   Kapita emerytalny, ka盥ego obywatela powstaje ze sk豉dek, kt鏎e wp豉ca do FUS i OFE. Wielko嗆 emerytury zale篡 od wielko軼i zgromadzonego kapita逝 emerytalnego i oczekiwanej d逝go軼i 篡cia w momencie przej軼ia na emerytur. Wcze郾iejsze przej軼ie na emerytur oznacza: kr鏒szy okres pracy, co powoduje mniejszy kapita emerytalny i d逝窺zy okres pobierania emerytury, a co za tym idzie ni窺z emerytur. Obywatel, po spe軟ieniu okre郵onych warunk闚, powinien mie prawo samodzielnie decydowa, kiedy chce rozpocz望 korzystanie z kapita逝 emerytalnego. Nie ma uzasadnienia, aby decydowa這 o tym pa雟two. Pa雟two okre郵aj帷 ustawowy wiek emerytalny zobowi您uje si do zapewnienia obywatelowi, co najmniej ustawowo minimalnego 鈍iadczenia emerytalnego niezale積ie od wielko軼i zgromadzonego kapita逝 emerytalnego.

   Terminem „emerytura przej軼iowa” okre郵my 鈍iadczenie emerytalne pobierane przed osi庵ni璚iem ustawowego wieku emerytalnego do momentu osi庵ni璚ia wieku emerytalnego.

   Warunki dopuszczaj帷e rozpocz璚ie pobierania emerytury przej軼iowej powinny by nast瘼uj帷e:

   1. warto嗆 kapita逝 emerytalnego zgromadzonego w FUS i OFE zapewnia, 瞠 warto嗆 emerytury w momencie osi庵ni璚ia wieku emerytalnego b璠zie wi瘯sza od warto軼i minimalnej ustawowej emerytury pomimo wykorzystania cz窷ci kapita逝 w poprzednich latach na wyp豉t emerytur przej軼iowych,

   2. warto嗆 przej軼iowej emerytury nie mo瞠 by wy窺za ni kwota wynikaj帷a z warto軼i zgromadzonego kapita逝 i oczekiwanej d逝go軼i 篡cia w momencie rozpocz璚ia pobierania emerytury przej軼iowej,

   3. osoba pobieraj帷a emerytur przej軼iow ogranicza swoj aktywno軼i na rynku pracy tzn. nie ma prawa pracowa w pe軟ym wymiarze godzin i jej miesi璚zny doch鏚 z pracy nie mo瞠 przekracza np. np. 60 proc. przeci皻nego wynagrodzenia,

   4. minimalny wiek, po osi庵ni璚iu kt鏎ego mo積a rozpocz望 pobieranie emerytury przej軼iowej powinien wynosi np. 62 lat przy ustanowieniu wieku emerytalnego na 67 lat,

   Pierwszy warunek mo積a zaostrzy i wprowadzi wym鏬 aby kapita emerytalny, kt鏎y pozostanie po wyp豉cie emerytur przej軼iowych zapewnia, 瞠 pierwsza emerytura wyp豉cona po osi庵ni璚iu wieku emerytalnego b璠zie wy窺za od ustawowej emerytury minimalnej np. o 20 proc. Dlaczego? Minimalna ustawowa emerytura ustanawiana b璠zie w relacji do przeci皻nego wynagrodzenia np. 20 proc. przeci皻nego wynagrodzenia. Co oznacza, 瞠 jej tempo wzrostu r闚ne b璠zie tempu wzrostu przeci皻nego wynagrodzenia. 安iadczenia emerytalne s waloryzowane stop „inflacji emeryckiej” tj. wska幡ikiem wzrostu koszt闚 utrzymania gospodarstw emeryckich plus 1/5 realnej stopy wzrostu wynagrodze w przedsi瑿iorstwach. Tempo wzrostu minimalnej ustawowo emerytury jest wy窺ze ni tempo waloryzacji emerytur. Wprowadzenie wy窺zego wymogu zapewni, 瞠 przez kilka pierwszych lat po przekroczeniu wieku emerytalnego, emerytura b璠zie przewy窺za warto嗆 emerytury minimalnej.

   Drugi warunek jest oczywisty. Nie dopuszcza mo磧iwo軼i pobierania wysokich 鈍iadcze jako emerytury przej軼iowej, a nast瘼nie po osi庵ni璚iu ustawowego wieku emerytalnego pobierania do ko鎍a 篡cia emerytury minimalnej.

   R闚nie trzeci warunek jest oczywisty. Uniemo磧iwia on pobieranie emerytury przej軼iowej osobom pracuj帷ym na pe軟ym etacie lub osi庵aj帷ych z pracy dochody przekraczaj帷e pewien limit.

   Czwarty warunek ogranicza okres pobierania 鈍iadczenia przej軼iowego.

   Wprowadzenie emerytur przej軼iowych wg naszkicowanej powy瞠j propozycji ma kilka zalet. Pozwala wcze郾iej zako鎍zy prac zawodow lub ograniczy aktywno嗆 zawodow do pracy w mniejszym wymiarze godzin. Obywatele maja wi瘯sz swobod w wykorzystaniu 鈔odk闚 zgromadzonych w FUS i OFE. Lepiej wykorzysta cz窷 kapita逝 emerytalnego wyda te na emerytur przej軼iow , ni mie pecha i umrze przed 67 rokiem 篡cia i zostawi oszcz璠no軼i emerytalne w OFE i cz窷 zgromadzonych w FUS spadkobiercom. Zmniejszy si presja na uzyskanie fikcyjnych rent , na korzystanie z zasi趾闚 dla bezrobotnych oraz zasi趾闚 pomocy spo貫cznej.

   Wad jest to, 瞠 po osi庵ni璚iu wieku emerytalnego wyp豉cana do ko鎍a 篡cia emerytura b璠zie mniejsza. Emerytury przej軼iowe pogorsz nieznacznie sytuacj finansow FUS w stosunku do rozwi您anie, w kt鏎ym otrzymywa emerytur mo積a po osi庵ni璚iu jednoznacznie okre郵onego ustawowego wieku emerytalnego np. 67 lat. Je郵i chcemy aby wprowadzenie emerytur przej軼iowych nie pogorszy這 sytuacji finans闚 publicznych, to nale篡 wprowadzi rozwi您anie, w kt鏎ym 鈔odki na wyp豉t emerytur przej軼iowych b璠 pochodzi tylko z kapita逝 emerytalnego zgromadzonego w OFE . Szerzej o tym rozwi您aniu napisano w: Podwy窺zenie wieku emerytalnego.

   Zdaniem zwolennik闚 podwy窺zenia wieku emerytalnego do 67 roku 篡cia, ta zmiana:

   1 spowoduje wzrost warto軼i wyp豉canej emerytury,

   2. zniweluje skutki niekorzystnych zmian demograficznych,

   3. jest konieczna poniewa 篡jemy coraz d逝瞠j to powinni鄉y pracowa d逝瞠j,

   4. poprawi sytuacj finans闚 publicznych.

   Tylko pierwszy argument jest istotny i on jeden powinien przekona nas do podwy窺zenia wieku emerytalnego (szerzej na ten temat: Prawda i fa連z o podwy盧e wieku emerytalnego.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 16 marca 2012 22:35
 • sobota, 10 marca 2012
  • Pomys造 PSL na podwy窺zenie wieku emerytalnego

   Pomys造 zg豉szane przez PSL w ramach dyskusji nad podwy窺zeniem wieku emerytalnego 鈍iadcz o niezrozumieniu nowego systemu emerytalnego lub o du篡m cynizmie politycznym. Pierwszy pomys polega na obni瞠niu wieku emerytalnego kobiet o 3 lata za ka盥e urodzone/wychowane dziecko. W kolejnym pomy郵e PSL proponuje dopisywanie do kapita逝 emerytalnego kobiet 20 – 30 tys. za ka盥e urodzone/wychowane dziecko. Cyniczne pomys造 PSL maj nast瘼uj帷e cechy:

   • koszt ich realizacji ponosi b璠 przysz貫 pokolenia,
   • najwi璚ej skorzystaj na nich kobiety ubezpieczone w KRUS,
   • umacniaj paternalistyczny model rodziny.

   Obecnie warto嗆 bud瞠t pa雟twa op豉ca sk豉dki emerytalne matkom przebywaj帷ym na urlopie wychowawczym w wysoko軼i 60 proc. sk豉dki od przeci皻nego wynagrodzenia. Dla m這dych matek to jest wysoka sk豉dka. Chc帷 zwi瘯szy emerytur rodzica (matki lub ojca), kt鏎y po鈍i璚i sw鎩 czas na przebywanie w domu i wychowywanie dzieci, a nie na prac zarobkow nale篡 zrobi nast瘼uj帷e rzeczy:

   • Podwy窺zy op豉can przez bud瞠t sk豉dk emerytaln rodzica przebywaj帷emu na urlopie wychowawczym z trzecim lub kolejnym dzieckiem do r闚nowarto軼i sk豉dki od przeci皻nego wynagrodzenia,
   • Za przebywaj帷ego na urlopie wychowawczym uzna niepracuj帷ego rodzica w rodzinie z co najmniej trojgiem dzieci w wieku poni瞠j 12 lat,
   • Bud瞠t pa雟twa powinien op豉ca sk豉dki emerytalne r闚nie za osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz i przebywaj帷e na urlopie wychowawczym.

   Chc帷 poprawi sytuacje materialn rodzica przebywaj帷ego na urlopie wychowawczym nale篡 obj望 ich ulg podatkow wyliczan w analogiczny spos鏏 jak ulga na dziecko (wi璚ej na ten temat: Projekt systemu ulg prorodzinnych: Ulgi

   Wy瞠j wymienione dzia豉nia poprawi sytuacj materialn os鏏, kt鏎e po鈍i璚i造 sw鎩 czas na wychowanie dzieci w okresie, kiedy b璠 pobiera造 emerytur. Nie wp造n w spos鏏 istotny na wzrost dzietno軼i. O tym decyduj zmiany kulturowe jakie zasz造 w ostatnich latach, system opieki przedszkolnej i w pierwszych latach szko造 mieszkaniowej, ceny mieszka, mo磧iwo嗆 powrotu do pracy rodzica po pobycie na urlopie wychowawczym itd.

   Prawdzie i fa連zywe argumenty za podwy磬 wieku emerytalnego opisano w 67

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 10 marca 2012 10:42
 • pi徠ek, 09 marca 2012
  • Prawda i fa連z w dyskusji o podwy窺zeniu wieku emerytalnego

   Zdaniem zwolennicy podwy磬i wieku emerytalnego podwy窺zenie wieku emerytalnego:

    • spowoduje wzrost warto軼i wyp豉canej emerytury,
    • zniweluje skutki niekorzystnych zmian demograficznych,
    • poprawi sytuacj finans闚 publicznych.

   Tylko pierwszy argument jest istotny i on jeden powinien przekona nas do podwy窺zenia wieku emerytalnego. Wzrost emerytur wynika z:

    • skr鏂enia okresu pobierania emerytury,
    • zwi瘯szenia kapita逝 z tytu逝 sk豉dek z dodatkowych lat pracy,
    • Wzrostu warto軼i kapita逝 emerytalnego jaki by zgromadzony przez 60-latki i 65-latk闚 z tytu逝 indeksacji w kolejnych latach jakie pozosta造 do 67 roku 篡cia.

   W przypadku kobiet, przesuniecie wieku przej軼ia na emerytur z 60 do 67 lat spowoduje wzrost emerytury o ok. 60 proc. . W przypadku m篹czyzn podwy窺zenie wieku emerytalnego o dwa lata spowoduje wzrost wieku emerytury o ok. 14 proc. (szerzej na ten temat: Kto skorzysta na podwy窺zeniu wieku emerytalnego). Bez podwy磬i wieku emerytalnego, emerytury – szczeg鏊nie emerytury kobiet - b璠 bardzo niskie (czytaj: Niska emerytura) .

   W perspektywie 30 lat prawie o 5 mln spadnie liczba os鏏 w wieku produkcyjnym, a o 4 mln wzro郾ie liczba emeryt闚. Szermuj帷 argumentem o spadku liczby os鏏 w wieku produkcyjnym nale篡 wzi望 pod uwag , 瞠 obecnie wiele os鏏 w wieku produkcyjnym nie ma pracy lub pracuje na tzw. „ukrytym bezrobociu”. Liczba bezrobotnych wynosi ok. 2 mln os鏏, z kraju „za chlebem” wyjecha這 ok. 1 mln os鏏, na wcze郾iejszych uprzywilejowanych emeryturach przebywa ok. 1 mln os鏏 zdolnych do pracy, w rolnictwie zatrudnionych jest ok. 2,8 mln os鏏 z czego ok. 2 mln nale篡 klasyfikowa jako „ukryte bezrobocie”, w przedsi瑿iorstwach pa雟twowych, urz璠ach publicznych przerost zatrudnienia mo積a szacowa na kilkaset tysi璚y os鏏. Podsumowuj帷, potencjalne zasoby si造 roboczej w wieku produkcyjnym do efektywnego zatrudnienia mo積a szacowa na 5-6 mln os鏏. Problemem, na najbli窺ze kilkana軼ie lat nie jest jak zwi瘯szy poda si造 roboczej, ale jak zwi瘯szy popyt na si喚 robocz ( zwi瘯szy zatrudnienie) oraz jak stworzy efektywny system szkole, kt鏎y pozwoli dostosowa kwalifikacje pracownik闚 do popytu.

   Podwy窺zenie wieku emerytalnego nie wp造nie istotnie na popraw sytuacji finans闚 publicznych. Wydatki emerytalne FUS b璠 mniejsze poniewa cz窷 os鏏 nie do篡je podwy窺zonego wieku emerytalnego i nie b璠zie pobiera emerytur. Kobiet w wieku 67 lat b璠zie ok. 6,3 procent mniej ni kobiet w wieku 60 lat, a m篹czyzn w wieku 67 lat b璠zie o 5,4 procent mniej ni 65-latk闚 . Jest to niestety jedyny pewny czynnik, kt鏎y realnie zmniejsza deficyt FUS.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (4) Poka komentarze do wpisu „Prawda i fa連z w dyskusji o podwy窺zeniu wieku emerytalnego”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 09 marca 2012 13:54

Tagi

Kana informacyjny