Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • czwartek, 25 sierpnia 2011
  • Reforma systemu emerytalnego: Co jeszcze trzeba zrobi

   W poprzednich kilkunastu wpisach przedstawiono r騜ne propozycje zmian w systemie emerytalnym. Gdyby chcie zr闚nowa篡 fundusz emerytalny w FUS jedynie poprzez podwy磬 sk豉dki to nale瘸這by j podwy窺zy do ok. 24 proc. Rz康, Sejm i Zarz康 FUS musz podj望 szereg innych dzia豉 maj帷ych na celu zmniejszenie deficytu FUS. Oto kilka propozycji.
   • Wprowadzi zr騜nicowanie sk豉dek p豉conych do FUS przez osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz. W tej grupie zawodowej s osoby o niskich, 鈔ednich i bardzo wysokich dochodach jednak wszyscy p豉c jednakow nisk sk豉dk emerytalna, kt鏎ej warto嗆 jest wyznaczona na podstawie dochodu r闚nego 60% przeci皻nego wynagrodzenia w gospodarce (osoby rozpoczynaj帷e dzia豉lno嗆 gospodarcza przez okres 60 miesi璚y p豉c jeszcze ni窺ze sk豉dki). Konieczne jest podwy窺zenie sk豉dek emerytalnych p豉conych przez osoby osi庵aj帷e wy窺ze dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej. Ta grupa zawodowa w spos鏏 niedostateczny partycypuje w finansowaniu emerytur poprzednich pokole. Najlepiej aby organizacje pracodawc闚, kt鏎ych przedstawiciele tak wiele maj do powiedzenia w sprawie likwidacji przywilej闚 podatkowych, zaproponowali spos鏏 zr騜nicowania sk豉dek dla tej grupy. Przeci皻na sk豉dka od tej grupy powinna by na poziomie na poziomie zbli穎nym do przeci皻nej sk豉dki pozosta造ch p豉tnik闚 sk豉dek do FUS.
   • Zmniejszy na okres najbli窺zych pi璚iu lat wska幡ik indeksacji emerytur do poziomu wzrostu koszt闚 utrzymania gospodarstw emeryckich (minimalne ustawowe emerytury mo積a indeksowa troch wy窺zym wska幡ikiem o ile sytuacja bud瞠tu na to pozwoli). Po tym okresie wska幡ik indeksacji powinien wr鏂i do obecnej wielko軼i a nast瘼nie w 郵ad z post瘼ami w r闚nowa瞠niu FUS wzrasta. Nie tylko pracownicy p豉c帷y podwy窺zone sk豉dki powinni ponosi wysi貫k, r闚nie 鈍iadczeniobiorcy powinni mie sw鎩 udzia w r闚nowa瞠niu FUS.
   • Wprowadzi zakaz pobierania 鈍iadcze przez emeryt闚 w wieku przedemerytalnym , kt鏎zy pracuj i osi庵aj z pracy doch鏚 powy瞠j okre郵onego poziomu np. 30% przeci皻nego wynagrodzenia. Przywilej wcze郾iejszej emerytury by stworzony na podstawie prze鈍iadczenia , 瞠 osoby maj帷e do niego prawo nie s w stanie d逝瞠j pracowa. Wcze郾iejsza emerytura to nie by obowi您ek. Osoby, kt鏎e z niej korzystaj a jednocze郾ie pracuj w pe軟ym wymiarze godzin, oszukuj reszt spo貫cze雟twa. Korzystaj ze 鈍iadcze emerytalnych, jednocze郾ie zajmuj miejsce pracy uniemo磧iwiaj帷 prac m這dym osobom, kt鏎e nie maja szansy na gromadzenie kapita逝 na emerytur. Ich prawa do emerytury powinny zosta zawieszone na okres, kiedy pracuj. Decyzja o zawieszeniu emerytury nie mo瞠 mie negatywnych dla nich skutk闚. Zawieszona emerytura po jej odwieszeniu b璠zie przeliczana na nowo. Osoby, kt鏎e osi庵n窸y wiek emerytalny nie powinny mie ogranicze w zarabianiu. Zmianie musi ulec forma wyliczania podwy磬i emerytury. Kapita這wa zasada obliczenia podwy磬i emerytury z tytu逝 odprowadzonych sk豉dek przez pracuj帷ego emeryta powinna by jedyn obowi您uj帷. Nie mo瞠 by tak, 瞠 nowi emeryci maj emerytury wyliczane na podstawie odprowadzanych sk豉dek a pracuj帷y emeryci maj obliczane podwy磬i do emerytur wg zasad sprzed reformy.
   • Wyeliminowa przywileje emerytalne dla g鏎nik闚 jako zobowi您anie FUS. Przywileje s ukryt dotacj dla przedsi瑿iorstw g鏎niczych. Trudno znale潭 argumenty dlaczego uczestnicy towarzystwa ubezpiecze wzajemnych, jakim jest FUS maj dotowa, przedsi瑿iorstwa, a tym bardziej prywatne przedsi瑿iorstwa jakimi s np. KGHM, Kopalnia Bogdanka. W stosunku do obecnych emeryt闚 g鏎niczych, to co mo積a zrobi to, obliczy jaka cz窷 ich emerytur powinna by finansowana z dotacji celowej z bud瞠tu pa雟twa. Czyli obliczy jaka emerytur otrzymaliby g鏎nicy wg powszechnie obowi您uj帷ych zasad a reszta wynika z przywilej闚 i stanowi zobowi您anie tych co te przywileje nadali czyli bud瞠tu pa雟twa. W stosunku do obecnie pracuj帷ych g鏎nik闚 trzeba przyj望 zasad, 瞠 je郵i konieczne s preferencje emerytalne, nale篡 da mo磧iwo嗆 pracodawcom i pracownikom, aby ustalili to mi璠zy sob i w ramach III filaru uruchomili odpowiednie programy pracownicze. By mo瞠 niekt鏎ym przedsi瑿iorstwom g鏎niczym trzeba b璠zie pom鏂 dotacj w pierwszych latach funkcjonowania tych program闚.
   • Proponowane przez ekspert闚 podniesienie wieku emerytalnego ma du瞠 znaczenie dla wielko軼i emerytury w zreformowanym systemie. Dodatkowy rok pracy podwy窺za emerytur o ok. 5 procent, a ka盥y kolejny rok pracy podwy窺za ten wska幡ik. Wydatki emerytalne FUS b璠 mniejsze poniewa cz窷 os鏏 nie do篡je podwy窺zonego wieku emerytalnego i nie b璠zie pobiera emerytur. Ci kt鏎zy do篡j, b璠 mieli wy窺ze emerytury, ich naliczony kapita b璠zie wyp豉cony populacji emeryt闚.
   • Stopniowe coroczne zmniejszanie zasi趾u pogrzebowego, tak aby w perspektywie pi璚iu lat go wyeliminowa. Godny poch闚ek jest obowi您kiem najbli窺zej rodziny, a je瞠li kto nie mo瞠 liczy na rodzin, to mo瞠 wykupi ubezpieczenie na 篡cie oferowane przez wi瘯szo嗆 firm ubezpieczeniowych. Poch闚ki samotnych, biednych os鏏 finansowane mog by ze 鈔odk闚 pomocy spo貫cznej. Pytanie do emeryt闚 czy s za zasi趾iem pogrzebowym czy te wol mie emerytur wy窺z o 20 z.
   • Ustali zasady dotowania FUS przez bud瞠t pa雟twa. Nie wszystkie obecne 鈍iadczenia wyp豉cane przez FUS powinny by finansowane ze sk豉dek. W pierwszej kolejno軼i FUS powinien otrzymywa dotacj celow na dop豉ty do minimalnych ustawowo emerytur. Dla os鏏, kt鏎e otrzymuj minimaln emerytur r騜nica pomi璠zy jej warto軼i a warto軼i emerytury obliczon na postawie wp豉conych przez ich sk豉dek powinna by pokrywana z dotacji bud瞠tu. Po drugie ro積e przywileje emerytalne nadane w przesz這軼i przez Sejm nie maj帷e pokrycia we wnoszonych przez beneficjat闚 sk豉dkach nie powinny by finansowane przez uczestnik闚 FUS. Przyk豉dowo emerytury pomostowe s zobowi您aniem bud瞠tu i powinna by refundowana przez bud瞠t. Wspomniane wcze郾iej emerytury g鏎nicze r闚nie w pewnej cz窷ci s zobowi您aniem bud瞠tu i powinny by refinansowana przez bud瞠t.
   • Opracowa zasady, jakimi maj si kierowa pracodawcy i pracownicy, w okre郵aniu 鈍iadcze kompensacyjnych dla os鏏 pracuj帷ych w szczeg鏊nie trudnych warunkach, na kt鏎ych po przekroczeniu pewnego wieku dalsza praca nie jest mo磧iwa i pracownik musi zmieni kwalifikacje i rozpocz望 prac w nowym zawodzie, gdzie jego zarobki b璠 prawdopodobnie ni窺ze ni dotychczasowe. 安iadczenia kompensacyjne dla os鏏 pracuj帷ych w szczeg鏊nych warunkach nie powinny by tak jak dotychczas, zobowi您aniem bud瞠tu pa雟twa, czy te FUS, ale pracodawc闚 i powinny by realizowane w ramach III filara.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 25 sierpnia 2011 14:22
 • 鈔oda, 24 sierpnia 2011
  • Indeksy gie責owe wracaj do prawdziwych warto軼i

   Po raz trzeci w ostatnim dziesi璚ioleciu warto軼i indeks闚 gie責owych wracaj do prawdziwych, rzetelnych warto軼i. Powracaj z obszar闚 globalnych baniek spekulacyjnych.

   Cena akcji zale篡 od wielu czynnik闚. Podstawowy, to oczekiwane zyski sp馧ki w przysz這軼i. Zyski firmy s skorelowane z warto軼i dodan wytwarzan przez firm. Suma warto軼i dodanych przedsi瑿iorstw daje doch鏚 narodowy (PKB). Wy窺ze oczekiwane zyski w kolejnych latach oznaczaj wy窺ze tempo wzrost PKB w przysz這軼i i powoduj wzrost cen akcji oraz wzrost indeks闚 gie責owych. Je瞠li po kilku latach oka瞠 si, 瞠 faktyczne zyski (faktyczny wzrost PKB) s ni窺ze ni oczekiwano ceny akcji s korygowane w d馧 (indeksy gie責owe spadaj). Nie jest mo磧iwe aby w horyzoncie kilku, kilkunastu lat tempo wzrostu indeks闚 gie責owych znacz帷o przewy窺za這 tempo wzrostu PKB.

   Inne wa積e czynniki wp造waj帷e na cen akcji to:

   • stopa zwrotu z bezpiecznych inwestycji czyli oprocentowanie rz康owych papier闚 warto軼iowych,
   • stan psychiczny inwestor闚, ich nastroje,
   • wyniki dokonywanych przez analityk闚 i komputery analiz technicznych,

   Na co dzie w decyzjach inwestor闚 dominuje analiza techniczna i ogl康anie si na to co dzieje si na gie責zie w Nowym Jorku. Co pewien czas jednak do g這su dochodzi analiza fundamentalna i inwestorzy (lub ich cz窷) dostrzega rozjazd pomi璠zy cenami akcji a zyskami generowanymi przez sp馧ki gie責owe, pomi璠zy stop przyrostu PKB, a stop wzrostu warto軼i indeks闚 gie責owych.

   W ostatnich 15 latach rynki kapita這we przesz造 przez trzy ba鎥i spekulacyjne. Indeksy gie責owe (wykres 1, wykres 2) po okresie stabilnego wzrostu w latach osiemdziesi徠ych, w drugiej po這wie lat dziewi耩dziesi徠ych wystrzeli造 w g鏎.

   Wykres 1. Warto嗆 indeksu NASDAQ Composite w latach 1971 – 2011

   Wykres 2. Warto嗆 indeksu S&P500 w latach 1971 - 2011

   Pierwsza spekulacja, zwana „ba鎥 internetow” osi庵n窸a swoje apogeum w 1999 roku. Indeks NASDAQ wzr鏀 w stosunku do 1994 roku pi璚iokrotnie, S&P500 trzykrotnie, podczas gdy GDP Stan闚 Zjednoczonych w cenach bie膨cych wzros這 tylko o 40% (wykres 3). W 2002 roku warto軼i indeks闚 powr鏂i造 do poziomu odpowiadaj帷emu wzrostowi GBP. Druga ba鎥a spekulacyjna tzw. „mieszkaniowa” osi庵n窸a swoje maksimum w 2007 roku. GDP w 2007 roku by這 dwukrotnie wy窺ze ni w 1994 roku, za indeks NASDAQ 3,5-krotnie, S&P500 3-krotnie wy窺zy ni w 1994 roku. Kryzys w roku 2008 spowodowa spadek warto軼i indeks闚 do poziomu odpowiadaj帷emu dwukrotno軼i warto軼i z 1994 roku, co by這 zbie積e z przyrostem warto軼i GDP. Trzeci wzrost spekulacyjny mia miejsce w latach 2009-2010. To echo ba鎥i spekulacyjnej z 2007 roku i efekt pompowania pieni璠zy przez FED w gospodark. W bie膨cym roku podlega korekcie w d馧.


   Polsk, jako kraj le膨cy na peryferiach rynk闚 kapita這wych omin窸a pierwsza ba鎥a spekulacyjna z ko鎍a XX wieku (wykres 4). W 2003 roku indeks WIG w stosunku do 1995 roku wzr鏀 o ok. 180%, a PKB wzr鏀 o ok. 150% . Po wst徙ieniu do UE polski rynek kapita這wy stal si bardziej wiarygodny dla inwestor闚 zagranicznych i dotkn窸a go ba鎥a spekulacyjna z 2007 roku. Indeks gie責owy WIG w 2007 roku by 9-krotnie wy窺zy ni w 1995 roku (wykres 5). PKB miedzy 1995 rokiem a 2007 wzros這 jedynie 3,5- krotnie. Po spadku warto軼i indeksu WIG w 2008 roku jego warto嗆 wynosi豉 ok. 370% warto軼i z 1995 roku, a warto嗆 PKB wynosi豉 380% warto軼i PKB z 1995 roku. W latach 2009-2010 nast徙i w 郵ad za gie責ami 鈍iatowymi niczym nie uzasadniony wzrost indeksu WIG. Spadek warto軼i indeksu WIG w br. spowodowa, 瞠 w sierpniu br. indeks ponownie zbli篡 si do swojej realnej warto軼i.

   Wykres 4. Warto嗆 indeksu WIG w latach 1991 - 2011


   Powy窺zych wywod闚 nie nale篡 wyci庵a wniosk闚, 瞠 spadek warto軼i indeks闚 gie責owych nie b璠zie mia wp造wu na wzrost gospodarczy. Po pierwsze, wielu wsp馧czesnych decydent闚 zosta這 wykszta販onych przez monetaryst闚 i 鈍i璚ie wierz, 瞠 cena rynkowa zawiera w sobie wszystkie informacje. Je瞠li warto嗆 indeks闚 spad豉, to nie dostrzegaj tego, 瞠 ich warto嗆 by豉 zawy穎na, a wierz 瞠 wzrost gospodarczy b璠zie s豉bszy i zgodnie z tym przekonaniem podejmowa b璠 decyzje. Po drugie, spadek warto軼i indeks闚 powoduje spadek warto軼i aktyw闚 posiadanych przez gospodarstwa domowe (np. spadek warto軼i oszcz璠no軼i w funduszach emerytalnych), a tym samym „wealth effect” negatywnie wp造wa na wielko嗆 konsumpcji.

   Wniosek z powy窺zych wywod闚 jest nast瘼uj帷y, 瞠 politycy zamiast biadoli nad spadkiem warto軼i indeks闚 gie責owych powinni skoncentrowa si na przeciwdzia豉niu powstawaniu baniek spekulacyjnych. Kilka rozwi您a mo積a wprowadzi na poziomie kraj闚 grupy G20, m.in. dyskutowany ju podatek obrotowy od transakcji kapita這wych, zakaz przeprowadzania pewnych typ闚 transakcji kapita這wych oraz zakaz stosowania okre郵onych instrument闚 pochodnych. Porozumienie powinno obejmowa wiele kraj闚 wraz z instrumentami przeciwdzia豉j帷ymi przeniesienia transakcji kapita這wych do obszar闚 „offshore”.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 24 sierpnia 2011 00:17
 • wtorek, 23 sierpnia 2011
  • Konstytucyjne ograniczenie deficytu bud瞠tu sektora publicznego

   Powstaje pytanie czy konstytucyjny zapis (art. 216, ust. 5) ograniczaj帷y wielko嗆 d逝gu publicznego do poziomu 60% PKB jest wystarczaj帷y. Chwa豉 autorom Konstytucji za wprowadzenie ograniczenia. Historia finans闚 publicznych w okresie ostatnich 20 lat pokazuje, poszczeg鏊ne rz康y zamiast przeprowadza reformy wydatk闚 publicznych ratowa造 si zwi瘯szaniem deficytu. Ograniczenia wynikaj帷e z regulacji UE s nieskuteczne. Konieczne jest wprowadzenie konstytucyjnego zapisu ograniczaj帷ego wielko嗆 deficytu sektora finans闚 publicznych i okre郵enie jego struktury.

   Konstytucyjna regu豉 ograniczenia deficytu sektora publicznego powinna zawiera nast瘼uj帷e elementy:

   1. Deficyt bud瞠tu sektora publicznego nie mo瞠 przekracza poziomu np. 3 proc. PKB.

   2. Deficyt bud瞠tu sektora publicznego nie mo瞠 by wi瘯szy ni np. 75 proc. wydatk闚 inwestycyjnych sektora publicznego.

   3. W roku kiedy tempo wzrostu PKB jest ujemne oraz w roku nast瘼nym ograniczenia z punktu 1 i 2 nie obowi您uj.

   Ograniczenie wielko軼i deficytu do 75 proc. wydatk闚 inwestycyjnych wynika z dw鏂h przes豉nek. Po pierwsze cz窷 inwestycji sektora publicznego zu篡wa si w kr鏒kim okresie np. 鈔odki transportu. Po drugie ka盥y inwestor powinien mie wk豉d 鈔odk闚 w豉snych w inwestycj, czyli obecne pokolenie musi przeznaczy cz窷 dochod闚 z podatk闚 na inwestycje.

   W okresach recesji ograniczenia 1i 2 na deficyt powinny zosta zawieszone z nast瘼uj帷ych powod闚. Malej帷e dochody bud瞠t闚 mog nie wystarczy na pokrycie wydatk闚 bie膨cych publicznych. Zwi瘯szenie wydatk闚 inwestycyjnych daje efekt mno積ikowy wzrostu PKB, czego nie daje wzrost wydatk闚 konsumpcyjnych. Okres recesji nawet w warunkach niskich st鏕 procentowych nie stwarza warunk闚 do zwi瘯szenia wydatk闚 inwestycyjnych przez sektor prywatny pozostaj inwestycje publiczne.

   Deficyt bud瞠towy nie jest niczym z造m o ile 鈔odki z nowych po篡czek finansuj inwestycje. Nast瘼nym pokoleniom zostaje d逝g i koszty jego obs逝gi ale zostaje r闚nie infrastruktura. W Polsce deficyt bud瞠tu pa雟twa finansuje g堯wnie wydatki bie膨ce, g堯wnie deficyt w FUS i KRUS, natomiast deficyty samorz康闚 w wi瘯szo軼i wypadk闚 finansuj inwestycje.

   Minister Finans闚 wprowadzi regu喚 wydatkow ograniczaj帷 tempo przyrostu wydatk闚 elastycznych bud瞠tu pa雟twa do 1 proc. ponad inflacj. Dzi瘯i tej zasadzie Minister ma narz璠zie do dyscyplinowania koleg闚 z rz康u. Formu豉 wydatkowa prowadzi do zmniejszania udzia逝 wydatk闚 elastycznych w wydatkach bud瞠tu pa雟twa, zmniejsza deficyt, a nast瘼nie prowadzi do stopniowego zwi瘯szania nadwy磬i bud瞠tu pa雟twa. Stwarza warunki do obni磬i podatk闚. Regu豉 ma charakter tymczasowy. Po osi庵ni璚iu przez rz康 zak豉danych cel闚 ograniczenia deficytu lub redukcji podatk闚 musi zosta zlikwidowana.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 23 sierpnia 2011 00:37
 • poniedzia貫k, 22 sierpnia 2011
  • Kryzys Euro dopiero nadejdzie

   Gdyby na przyk豉d miasta Warszawa, Krak闚 i Wroc豉w przekroczy造 limit zad逝瞠nia i banki nie by造by ch皻ne do udzielania kredyt闚 i zakupu kolejnych obligacji emitowanych przez ww. miasta czy kt鏎ykolwiek z ekonomist闚 nazwa豚y to kryzysem z這tego, kryzysem gospodarki polskiej. Nie. M闚iono by o kryzysie finans闚 samorz康闚, niedostatecznej kontroli ze strony izb obrachunkowych, itp.

   Gdyby w zaistnia貫j sytuacji pod naciskiem polityk闚, NBP zacz掖 kupowa obligacje ww. miast aby zapewni im p造nno嗆 finansow, zmniejszy koszty obs逝gi d逝gu, wtedy ekonomi軼i i publicy軼i zacz瘭iby m闚i o kryzysie waluty narodowej.

   Filozofia analityczna sformu這wa豉 twierdzenie m闚i帷e, 瞠

   „J瞛yk jest matryc, kt鏎a kszta速uje nasze postrzeganie 鈍iata”

   B喚dne, nieprecyzyjne nazywanie fakt闚 powoduje, 瞠 fa連zywie opisujemy rzeczywisto嗆. Tak zwany, kryzys strefy Euro jest kryzysem systemu finans闚 publicznych niekt鏎ych pa雟tw UE . Jego skutki b璠 dotyczy wszystkich pa雟tw UE i nie tylko pa雟tw UE. Od pocz徠ku politycy b喚dnie opisuj problem, ogniskuj帷 go jako problem waluty EURO. Zamiast rozwi您ywa problem narz璠ziami polityki fiskalnej, co jest niepopularne politycznie, wci庵aj w rozwi您anie problemu Europejski Bank Centralny.Wiod帷y w rozwi您ywaniu problemu Grecji powinien by MFW a nie EBC. Politycy chc zmusi EBC aby prowadzi polityk pieni篹n jak FED, a nie jak w przesz這軼i prowadzi Niemiecki Bank Centralny. Skutki b璠 takie jak polityki FED w ostatnich dwudziestu latach. I wtedy m闚ienie o kryzysie strefy Euro b璠zie uzasadnione.

   Miejmy nadziej, 瞠 Rada Polityki Pieni篹nej i zarz康 NBP b璠 w wi瘯szym stopniu niezale積i od polityk闚 ni rada EBC.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 22 sierpnia 2011 23:55
 • czwartek, 18 sierpnia 2011
  • Liniowy podatek PIT

   Co pewien czas politycy i eksperci ekonomiczny postuluj wprowadzenie liniowego podatku dochodowego od os鏏 fizycznych tzn. wprowadzenie jednej stawki podatkowej zamiast obecnych dw鏂h.

   Postuluj帷y w swoim rozumowaniu nie bior pod uwagfaktu, 瞠obywatele opr鏂z podatku PITp豉cze swoich dochod闚 brutto sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne.Rozpatruj帷 obci捫enie dochodu brutto 陰cznie sk豉dk na ubezpieczenie spo貫czne i podatkiemPITmamy w Polsceprawie liniowychsystemobci捫e dochod闚 z pracy.W 2010 roku sk豉dki i podatek PIT陰cznie stanowi造 24,8 proc.dla minimalnego wynagrodzeniabrutto,a dla wynagrodzenia w wysoko軼i 200 tys. z rocznie stanowi造 obci捫enie w wysoko軼i 30,8 proc.czyli wzrost obci捫eniawynosi jedynie 6 proc. (Wykres 1).

   Dla kra鎍owych przyrost闚 dochodu brutto przyrostobci捫enia 陰czn danin jest jeszcze mniejszy. Ka盥y dodatkowy1000 z dochodu brutto powy瞠j poziomuminimalnego wynagrodzeniajest obci捫ony danina w wysoko軼i 29,2 proc..Po przekroczeniu progu opodatkowania,kiedy stawka PIT wzrasta z 18 proc.do 32 proc.obci捫enie ka盥ego dodatkowego tysi帷a dochodu brutto wynosi 33,7 proc.(Wykres 2).


   Nieznaczny przyrost 陰cznej stawki obci捫e wynika z tego, dochody brutto przekraczaj帷e poziom 30 krotno嗆 鈔edniego wynagrodzenia (w 2010 roku pr鏬 ten wynosi 94380 z) nie s obci捫one sk豉dk emerytalna i rentow (½ sk豉dki emerytalnej - 9,7 proc, cz窷 sk豉dki rentowej - 1,5 proc.), a jedynie kontynuowane jest pobieranie sk豉dki chorobowej (2,45 proc.). Pr鏬 dochodowy wzrostu stawek opodatkowania jest nieznacznie wy窺zy ni pr鏬 redukcji stawek na ubezpieczenie spo貫czne. Wzrostowi stawki PIT o 14 proc. z 18 proc. do 32 proc. towarzyszy spadek stawek sk豉dek ubezpieczeniowych o 11,3 proc.

   Gdyby wprowadzi liniowy podatek dochodowy PIT to mieliby鄉y degresywny system obci捫e dochod闚 brutto. Dochody obywateli o ni窺zych dochodach obci捫one by造by wy窺zymi stawkami danin fiskalnych ni dochody os鏏 o dochodach wy窺zych.

   Ps. 1. Wg. Danych opublikowanych przez Ministerstwo Finans闚 w 2010 roku 98,1% podatnik闚 p豉ci這 podatek tylko wg stawki 18%. Z likwidacji stawki 32% skorzysta這by jedynie 1,9% p豉tnik闚 podatku PIT.

   Ps. 2. Je瞠li zostanie uwzgl璠niona sk豉dka emerytalna i rentowa p豉cona przez pracodawc od dochodu brutto pracownika to dojdziemy do wniosku, 瞠 obecny system obci捫e koszt闚 pracy daninami fiskalnymi ma charakter degresywny.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 18 sierpnia 2011 21:58
 • sobota, 13 sierpnia 2011
  • Klasyfikacja pisarzy

   Pisarzy dzielimy na tych, kt鏎ych los obdarzy talentem i na beztalencia. Ci z talentem potrafi operowa s這wem tak, 瞠 porusz czytelnika emocje, kreuj w jego g這wie obrazy (3D, HD, 6 mln kolor闚, od鈍ie瘸nie 600 Hz). W鈔鏚 tych kt鏎ych B鏬 obdarzy talentem mo積a wyr騜ni nast瘼uj帷e typy:

   Erudyta – pisarz czerpi帷y gar軼iami z dorobku literatury, literatura jest jego 鈍iatem, kt鏎y przemierza i poznaje, nie interesuje go otaczaj帷y realny 鈍iat, czerpie z literatury gar軼iami. Z tego co zebra w ogrodzie literatury tka nowe warto軼i, nowe pi瘯no. Przyk豉d: Jacek Dehnel

   Kopista - to niedosz造 erudyta, czerpie z literatury gotowe schematy opowie軼i i pisze je na nowo zmieniaj帷 czas, miejsce akcji. Cz瘰to uwsp馧cze郾ia znane historie lub mity lub przenosi stary schemat w 鈍iat fantastyki. To co tworzy to nowa forma. Lubimy ich czyta, poniewa czytamy to co znamy. Przyk豉d: Clive Staples Lewis

   Obserwator - widzi i s造szy 鈍iat wok馧 siebie i opisuje, po prostu opisuje tak jak jego wra磧iwo嗆 go postrzega. Przyk豉d: Dorota Mas這wska

   Reporter - to obserwator bez osobistej wra磧iwo軼i, wiernie, rzetelnie opisuj帷y rzeczywisto嗆, je郵i talent ma ciekawym j瞛ykiem, je郵i nie topornym. Dzi瘯i niemu poznajemy namiastk 鈍iata innych ludzi nie ruszaj帷 si z domu. Przyk豉d: Wojciech Cejrowski

   Nauczyciel - do鈍iadczy 篡cia, pozna mechanizmy kszta速uj帷e ludzki los, w tym rol przypadku. Pisz帷 chce przekaza my郵, nauczy, przestrzec. Przyk豉d: Eustachy Rylski, Wies豉w My郵iwski

   Romantyk - pisze o tym co mu dusza gra, jego wewn皻rzne emocje s dla drogowskazem, je na papier przelewa, ci篹ko go czasami zrozumie ale pi瘯nie pisze.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 13 sierpnia 2011 11:58
 • czwartek, 11 sierpnia 2011
  • Reforma podatku VAT

   Pan Krzysztof Pawi雟ki, prezes Maspeksu, giganta polskiego rynku spo篡wczego (m.in. producenta soku Kubu) powiedzia: „Do przepis闚 o VAT bez doradcy podatkowego nie podchodz. Maspex to du瘸 firma i mo瞠 zatrudni dobrych prawnik闚, ale co maj powiedzie ma貫 firmy?”.

   Powy窺z wypowied jest najlepsz ocen obecnych rozwi您a podatku VAT. Cz窷 ekspert闚 od lat postuluje wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT na wszystkie towary i us逝gi w wysoko軼i np. 20% (pozostawiaj帷 zerowa stawk na eksportowane towary i us逝gi). Rozwi您aniu temu przeciwstawiaj si politycy populi軼i, kt鏎zy w obecnym systemie trzech stawek (23%, 8%, 5%) dostrzegaj szereg korzy軼i dla najbiedniejszych grup spo貫cze雟twa.

   Argumenty za wprowadzeniem jednej stawki VAT.

   • Uproszczenie systemu. Ograniczenie rozmiaru ustawy do 2-3 stron, zamiast obecnej obszernej ustawy z kilkunastoma za陰cznikami. Doradcy podatkowi strac cz窷 pracy.
   • Zwi瘯szenie dochod闚 bud瞠tu pa雟twa poprzez likwidacj praktyk maj帷ych na celu zani瞠nie p豉conych stawek VAT.
   • Spadek cen towar闚 i us逝g obj皻ych obecnie 23% stawk VAT. Towary te stanowi wi瘯szo嗆 wydatk闚 obywateli, nawet w rodzinach o niskich dochodach.

   Wprowadzenie jednolitej stawki VAT wymaga wprowadzenia kilku dzia豉 ochronnych, maj帷ych ograniczy skutki wzrostu cen towar闚 i us逝g obj皻ych obecnie 5% stawk (ksi捫ki i specjalistyczne czasopisma, 篡wno嗆 nisko przetworzona m.in. pieczywo, makarony, soki, owoce). Proponowane dzia豉nia:

   • Zwi瘯szenie wydatk闚 z bud瞠tu na rozw鎩 bibliotek m.in. zwi瘯szenie liczby ksi捫ek kupowanych przez biblioteki. Tworzenie nowej formy biblioteki jako mini centrum kultury posiadaj帷 sal komputerow z dost瘼em do szybkiego internetu , z akcesem do bibliotek komputerowych, sal multimedialna, wypo篡czalnia audiobook闚, wypo篡czalnia film闚 DVD.
   • Dodatkowa podwy磬a minimalnej emerytury i minimalnego wynagrodzenia, kt鏎a cz窷ciowo zrekompensuje wzrost cen 篡wno軼i.
   • Uzgodnienie z pracodawcami, 瞠 pracownicy z ni窺zymi wynagrodzeniami otrzyma b璠 wi瘯sze relatywnie podwy磬i wynagrodze ni pracownicy o wysokich wynagrodzeniach.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 11 sierpnia 2011 23:45
  • Reforma systemu emerytalnego: Rezerwa Demograficzna

   Co pewien czas media informuj, 瞠 zosta豉 podj皻a decyzja o rozwi您aniu Rezerwy Demograficznej FUS i przekazaniu 鈔odk闚 na wyp豉t emerytur (na Rezerw Demograficzn przekazywana jest cz窷ci przychod闚 z prywatyzacji). Po takim komunikacie cz窷 ekspert闚 zwraca uwag, 瞠 jest to z豉 praktyka, poniewa w przysz這軼i 鈔odki zgromadzone na rezerwie b璠 potrzebne na wyp豉t emerytur. Brak jest dotychczas rzeczowej dyskusji nt. zasady tworzenia rezerw w FUS.

   W FUS konieczne s dwa typy rezerw. Pierwszy rodzaj rezerw ma s逝篡 pokryciu wydatk闚 FUS w okresie dekoniunktury , kiedy to spadek zatrudnienia powoduje spadek przychod闚. Takie rezerwy musz by utworzony na 鈍iadczenia chorobowe, wypadkowe, rantowe i emerytalne. Pozwol one unikn望 dotacji z bud瞠tu pa雟twa w okresach dekoniunktury. Drugi typ rezerwy to rezerwa strukturalna ( w豉郾ie rezerwa demograficzna), kt鏎a ma za zadanie zr闚nowa篡 wydatki emerytalne FUS w okresach kiedy z powod闚 zmian demograficznych liczba os鏏 p豉c帷ych sk豉dki spadnie poni瞠j poziomu pozwalaj帷ego na wyp豉ty emerytur z bie膨cych przychod闚. Je郵i prognozy wskazuj, 瞠 w przysz這軼i b璠zie za ma這 pracuj帷ych w stosunku do liczby emeryt闚 to z cz窷 wp豉canych sk豉dek emerytalnych powinna by lokowana jako rezerwy i nie przeznaczana na wyp豉t bie膨cych emerytur.

   W ZUS pracuj aktuariusze i ekonomi軼i, kt鏎zy s w stanie opracowa szczeg馧owe zasady tworzenia rezerw i oszacowa potrzebna ich wielko嗆. Obecna polityka ZUS w zakresie tworzenia rezerw w celu zapewnienia r闚nowagi FUS w przysz這軼i prowadzona jest wg zasady: Jako to b璠zie.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 11 sierpnia 2011 00:22
 • 鈔oda, 10 sierpnia 2011
  • Czym powinna by polityka?

   Rozpocz窸a si kampania wyborcza do parlamentu. Politykom, kandydatom do parlamentu, obywatelom oraz wszechobecnym dziennikarzom chc przypomnie dwa sposoby rozumienia polityki.

   Arystoteles (384 – 322 p.n.e.) rozumia polityk jako sztuk negocjacji, tworzenia wsp鏊nych warto軼i i uzewn皻rzniania swych mo磧iwo軼i w鈔鏚 r闚nych sobie.

   Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) na podstawie obserwacji opisywa polityk jako realna praktyk maj帷 na celu zdobycie i utrzymanie w豉dzy.

   Dwa modele uprawiana polityki. Obywatele chcieliby jak najwi瘯szy udzia pierwszego modelu. W ostatnich latach dominowa drugi.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 10 sierpnia 2011 13:43
 • poniedzia貫k, 08 sierpnia 2011
  • Deficyt Funduszu Rentowego

   Wydarzenia w Grecji, Irlandii, Portugalii oraz USA pokazuj szkodliwe konsekwencje dla gospodarki wysokiego deficytu i du瞠go zad逝瞠nia sektora publicznego.

   W Polsce g堯wnym sprawc wysokiego deficytu sektora publicznego jest nier闚nowaga w Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych (temat om闚iono we wpisie z dnia 28 lipca 2011 r.). G堯wn przyczyna nier闚nowagi jest deficyt Funduszu Emerytalnego, ale od 2008 roku wzrasta deficyt Funduszu Rentowego. Nier闚nowaga Funduszu Rentowego wynika z b喚dnych decyzji Rz康u PiS. B陰d polega na nadmiernej obni盧e sk豉dki na ubezpieczenie rentowe. Sk豉dka rentowa zosta豉 obni穎na dwukrotnie, w dniu 1 lipca 2007 roku z poziomu 13% do 10% i w dniu 1 stycznia 2008 roku z poziomu 10% do 6% (druga obni磬a odby豉 si w okresie kadencji rz康u PO, na podstawie decyzji poprzedniego rz康u). O ile pierwsza obni磬a sk豉dki nie powodowa豉 powstania deficytu w funduszu rentowym, o tyle druga obni磬a spowodowa豉, 瞠 Fundusz Rentowy mia w 2008 roku i latach nast瘼nych deficyt (14,2 mld z w 2008 r., i 15,6 mld w 2009 r.).

   Cz窷 ekonomist闚 twierdzi, 瞠 dzi瘯i tej obni盧e uda這 si unikn望 w Polsce recesji w latach kryzysu. Moim zdaniem by to wp造w minimalny. Istotniejszy wp造w mia造 takie czynniki jak: wysokie nak豉dy inwestycyjne sektora publicznego finansowane ze 鈔odk闚 Unii, gigantyczny przyrost deficytu sektora publicznego (z 1,9% PKB w 2007 r. do 7,3% w 2009 r.) oraz dewaluacja z這tego.

   W latach 2008-2009 obni穎ne sk豉dki rentowe pokrywa造 ok. 60% wydatk闚 na renty. 安iadczy to o tym, 瞠 obecne pokolenie p豉ci這 zbyt niskie stawki rentowe lub wyp豉ca這 sobie zbyt wysokie renty, a kosztami obci捫a swoje dzieci, wnuki i prawnuki, kt鏎ym pozostawiamy d逝g i odsetki do p豉cenia.

   B喚dy mo積a pope軟ia ale trzeba mie odwag je naprawia. Co nale篡 zrobi?

   Po pierwsze, podwy窺zy sk豉dk rentow o ok. 4 procent tj. do poziomu o. 10%, co pozwoli zr闚nowa篡 Fundusz Rentowy.

   Po drugie, Zobowi您a Zarz康 ZUS i Ministra Pracy do opracowania i zrealizowania dzia豉, kt鏎e w przysz這軼i zmniejsz wyp豉ty rent i pozwol na zmniejszenie sk豉dki rentowej w przysz這軼i. Po pierwsze trzeba zweryfikowa czy obecny proces przyznawania rent jest prawid這wy, czy nie ma wy逝dze. Rada Nadzorcza ZUS powinna zleci zewn皻rznej renomowanej firmie audyt . Po drugie zweryfikowa kryteria przyznawania 鈍iadcze rentowych. O ile nie budz w徠pliwo軼i 鈍iadczenia dla os鏏 I grupy tj. os鏏 niezdolnych do pracy to system rent dla III grupy wymaga weryfikacji. W systemie rentowym jest wiele innych zagadnie wymagaj帷ych weryfikacji. Przyk豉dowo, czy sk豉dka rentowa powinna by taka sama dla wszystkich pracownik闚, skoro prawdopodobie雟two korzystania ze 鈍iadcze rentowych r騜ni si w zale積o軼i od wykonywanego zawodu. Przygotowanie takiej reformy wymaga czasu, pracy ekspert闚 i d逝窺zej publicznej debaty.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 08 sierpnia 2011 01:01

Tagi

Kana informacyjny